Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (Central Office of Labour, Social Affairs and Family)

Bratislava, Slovenská Republika

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (Central Office of Labour, Social Affairs and Family)

Špitálska 8

812 67 Bratislava
T +421 2 20 455 921